Värdering

Som skogsägare har du ibland behov av att veta hur mycket din skog är värd, de kan exempelvis vara inför ett generationsskifte eller försäljning. Då är det viktigt att förstå och skilja på de olika värdebegrepp som används.

VärderingFlera värdebegrepp

Taxeringsvärde: Beräknas av Skatteverket med intentionen att det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet. I praktiken är det vanligt att taxeringsvärdet inte motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Ofta beror det på att för dåliga skogsuppgifter använts i beräkningarna för den enskilde skogsfastigheten.

Avkastningsvärde: Nuvärdet av skogens framtida avkastning vid viss kalkylränta. Ju  lägre ränta destu högre avkastningsvärde.

Marknadsvärde: Definieras som det mest sannolika priset för ett objekt vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden. Marknadsvärdet kan inte beräknas utan endast bedömas. Marknadsvärde bedöms enligt teorin säkrast genom så kallad ortprismetod där man med stöd av exempelvis den genomsnittliga köpeskillingen per m³sk vid genomförda försäljningar i området, bedömer objektets marknadsvärde. Vid värdering av skogsfastigheter är det dock  omöjligt att hitta direkt jämförbara fastigheter som gått till försäljning. Ortprismetoder bör därför kombineras med avkastningsvärderingar samt med subjektiva bedömningar utifrån lokalkunskap om fastighetsmarknaden.

Huggningsmetoden

Vi på Skogsmästarna har sedan 1980-talet följt skogsfastighetsmarknaden i Sverige och har utvecklat en egen metod (Huggningsmetoden TM) för marknadsvärdering av skog. Metoden är snabb, kostnadseffektiv och har stor träffsäkerhet.

Skräp in ger skräp ut

Viktigt för en korrekt värdering är bra skogsuppgifter – skräp in ger skräp ut hur mycket man än anstränger sig. Därför ska man som underlag ha färska skogsuppgifter framtagna av någon som verkligen kan taxera skog. Vid en värdering är det viktigast att lägga fokus på virkesvolymer och trädslagsblandning i de äldre skogarna medans i en traditionell skogsbruksplan är det viktigt att hitta åtgärdsbehoven i ungskog.

Kontakta oss när du vill veta värdet på din skog.

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Sverker Forsén
sverker@skogsmastarna.se
070-649 8640

E-post: info@skogsmastarna.se
Bryggeriet, Västra Varvsgatan 3
972 36 Luleå

Beställ våra handböcker